شروع از
32,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-1
Ram
1 GB DDR4
CPU
2 Core
Hard
60 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
نصب و کانفیگ سیپنل رایگان در صورت نیاز
شروع از
43,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-2
Ram
2 GB DDR4
CPU
2 Core
Hard
70 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
شروع از
50,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-3
Ram
3 GB DDR4
CPU
3 Core
Hard
80 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
نصب و کانفیگ سیپنل رایگان در صورت نیاز
شروع از
60,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-4
Ram
4 GB DDR4
CPU
4 Core
Hard
90 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
نصب و کانفیگ سیپنل رایگان در صورت نیاز
شروع از
80,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-5
Ram
6 GB DDR4
CPU
6 Core
Hard
100 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
نصب و کانفیگ سیپنل رایگان در صورت نیاز
شروع از
119,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-6
Ram
8 GB DDR4
CPU
8 Core
Hard
120 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
شروع از
199,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-7
Ram
12 GB DDR4
CPU
8 Core
Hard
150 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
نصب و کانفیگ سیپنل رایگان در صورت نیاز
شروع از
280,000 Toman
ماهانه
NVME-VPS-8
Ram
16 GB DDR4
CPU
8 Core
Hard
200 GB SSD NVME
Port
1GB/s
bandwidth
Unlimited
Datacenter
Hetzner
انتخاب سیستم عامل دلخواه رایگان
پنل ریبوت و مدیریت سرور رایگان
کانفیگ سرور رایگان
تحویل آنی و خودکار
نصب و کانفیگ سیپنل رایگان در صورت نیاز